Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan
privacy

Privacyverklaring

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverwerkingen van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). Ons privacybeleid past binnen het algemene beleid van de VRHM en is conform alle relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving, zoals de Europese verordening: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Wij werken met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Hun persoonsgegevens verzamelen en/of verwerken wij voornamelijk om wettelijke taken die ons zijn toebedeeld, goed uit te voeren. Medewerkers en burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat VRHM zorgvuldig en veilig met persoonsgegevens omgaat en dat ieders privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie. transparantie en gebruikerscontrole.

De VRHM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld

Uitgangspunten daarbij:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet op behoorlijke en zorgvuldige wijze behandeld.

Grondslag en doelbinding
VRHM zorgt ervoor dat persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor vooraf bepaalde en gerechtvaardigde doelen die duidelijk zijn omschreven. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen met een rechtvaardige grondslag plaats.

Dataminimalisatie
Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. VRHM streeft naar minimale gegevensverwerking.

Bewaartermijn
VRHM bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om onze taken goed uit te kunnen oefenen, of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid
De persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Bij de verwerking hanteren wij een geheimhoudingsplicht en de persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Delen met derden
VRHM verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met derden hebben over medewerkers, burgers, of (keten)partners, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht op inzage, aanpassing of verwijdering
Een ieder van wie gegevens zijn vastgelegd door VRHM, heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Eventuele toestemming voor gegevensverwerking kan door betrokkene worden ingetrokken en er kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van de eigen persoonsgegevens.

Daarnaast heeft een ieder het recht op gegevensoverdracht (de persoonsgegevens waarover VRHM beschikt, worden op verzoek naar betrokkene zelf of naar een door hem/haar genoemde organisatie gestuurd).

Een verzoek om inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van persoonsgegevens en verzoeken om intrekking van toestemming of bezwaar tegen verwerking kun je sturen naar:

Veiligheidsregio Hollands Midden
Functionaris Gegevensbescherming (vertrouwelijk)
Postbus 1123
2302 BC Leiden

Voor klachten over verwerking van je persoonsgegevens door VRHM kun je je richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens, via het klachtenformulier op hun website of door een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Veiligheid
Ondanks dat wij de verstrekte en verwerkte persoonsgegevens veilig opslaan en beschermen, kunnen wij niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonsgegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie en/of gebruikersinformatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of een andere (regelgevende) overheidsinstantie die verdachte en illegale activiteiten onderzoekt.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan deze privacy verklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen:

Veiligheidsregio Hollands Midden
Coördinator Privacy
Postbus 1123
2302 BC Leiden
Telefoon: 088 - 246 5000
E-mail adres: personeel@brandweer.vrhm.nl

Vond je deze pagina nuttig?